I. Tầm nhìn:

Trở thành tổ chức hàng đầu Việt Nam, niềm tin cho sự an toàn, tin cậy của các hệ thống điện.

II. Sứ mệnh:

Không ngừng cải tiến để mang đến dịch vụ tối ưu, tạo ra giá trị gia tăng tối đa cho Khách hàng